Polityka Prywatności Strony Internetowej fundacjaczynowszlachetnych.pl

Niniejsza Polityka Prywatności została ustalona przez Fundację Czynów Szlachetnych z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łaciarskiej 4, 50 – 104 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000602975, NIP: 8971819942, numer REGON: 363758632 („Fundacja”), dla strony internetowej Fundacji dostępnej pod następującym adres internetowym: fundacjaczynowszlachetnych.pl („Strona Internetowa”).

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Dane osobowe, takie jak (1) imię,  (2) nazwisko, (3) adres, (4), numer telefonu, (5) adres e – mail itp. („Dane osobowe”), przekazywane przez osobę odwiedzającą Stronę Internetową („Osoba odwiedzająca”), są przetwarzane przez Fundację Czynów Szlachetnych z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łaciarskiej 4, 50 – 104 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000602975, NIP: 8971819942, numer REGON: 363758632, która jest administratorem tych Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”).
  • Dane osobowe Osoby odwiedzającej przetwarzane są przez Fundację w celach marketingowych, w tym utrzymania dalszego kontaktu przez Fundację z Osobą odwiedzającą.
  • Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Osobom odwiedzającym przysługuje prawo dostępu do treści podanych Danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, aktualizacji oraz usunięcia. Wyrażona zgoda na przetwarzanie Danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Osobę odwiedzającą.
  • W zamiarze edytowania (aktualizacji) lub usunięcia Danych osobowych, Osoba odwiedzająca powinna skontaktować się bezpośrednio z Fundacją na podany na Stronie internetowej (zakładka „Szybki Kontakt”) adres e – mail przesyłając odpowiednie żądanie (wglądu, aktualizacji / edytowania, usunięcia Danych osobowych).
 • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  • Fundacja zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu Danych osobowych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby Dane osobowe były:
   • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
   • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
   • dokładne i aktualne,
   • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
   • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
   • bezpiecznie przechowywane,
   • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  • Dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych konieczne jest:
   • korzystanie przez Osoby odwiedzające z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
   • korzystanie przez Osoby odwiedzające ze Strony internetowej wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.
 • INFORMACJE TECHNICZNE (POLITYKA PLIKÓW COOKIES)
  • Podczas korzystania przez Osobę odwiedzającą ze Strony internetowej na urządzeniu końcowym Osoby odwiedzającej (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej, tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu końcowym Osoby odwiedzającej możliwe jest m.in. dostosowanie treści Strony internetowej do preferencji Osoby odwiedzającej. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Strony internetowej, co umożliwia Fundacji dalszy rozwój tej Strony.
  • Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Osoby odwiedzającej, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Osoby odwiedzającej i nie zmieniają jej ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
  • W trakcie korzystania przez Osobę odwiedzającą ze Strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Osoby odwiedzającej do czasu opuszczenia Strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Osoby odwiedzającej przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Osobę odwiedzającą.
  • W zakresie działalności Strony internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookies:
   • pliki niezbędne do działania Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony internetowej, w tym nawigowanie po Stronie. Bez ich zapisania na urządzeniu Osoby odwiedzającej korzystanie ze Strony internetowej jest niemożliwe;
   • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Fundację informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Strony internetowej;
   • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Osoby odwiedzającej.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Osoby odwiedzającej. Jeżeli Osoba odwiedzająca nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na urządzeniu, powinna odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu Osoby odwiedzającej, bądź na każdorazowym informowaniu Osoby odwiedzającej o zapisaniu danego pliku na urządzeniu tej Osoby. Osoba odwiedzająca może, po każdej wizycie na Stronie internetowej, usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.
  • Ustawienia przeglądarki urządzenia Osoby odwiedzającej pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Osoba odwiedzająca wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na jej urządzeniu.
 • POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE
  • Fundacja stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony Danych osobowych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
  • Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora Danych, tj. Fundację.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Osoby odwiedzające Stronę internetową zostaną poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 (siedem) dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na Stronie internetowej.